Skip to content

ДГ Камбанка

ДГ "Камбанка"

село Доганово, Община Елин Пелин

Прием

  Документи за кандидатстване в детската градина се подават от 02.01. до 30.04. на съответната календарна година. В администрацията се входират Заявление за прием на дете по образец и копие от акт за раждане на детето.

  Приетите деца постъпват в детското заведение само след представяне на следните медицински документи:

  1. Здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;

  2. Еднократен oтрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-ранот от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

  4. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България;

  5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;

  Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, се приемат в детската градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

Документи